QUEST - Ett verktyg för en mer hållbar stadstrafik

Många städer ställs inför utmaningar när det gäller att skapa attraktiva och hållbara städer med god tillgänglighet och hög tillväxt. QUEST hjälper små och medelstora städer att konkret förbättra sitt arbete med hållbara transporter och ta fram lösningar som bidrar till att uppfylla målen om hög livskvalité, minskad klimatpåverkan och effektiv markanvändning. QUEST-metoden har utvecklats inom ramen för det europeiska projektet QUEST (2011–2013), som medfinansieras av European Agency for Competitiveness and Innovation (EACI) inom programmet Intelligent Energy Europe (STEER).

""