Planera tillsammans för bättre livskvalitet – Guide för integrerad styrning av samverkan mellan stad och landsbygd

“Planera tillsammans för bättre livskvalitet” är en av slutprodukterna i projektet NEW BRIDGES som är avsett att främja en mer integrerad strategi för regional planering. Denna handledning är tänkt att fungera som en inspirationskälla för alla som är intresserade av att sträva mot en mer öppen, inkluderande och samverkande planeringskultur. Den kan användas på olika sätt, antingen som en vägledning för att upprätta ett samarbete mellan stad och landsbygd och tillämpa livskvalitetsstrategin i den regionala planeringen redan från början, eller som hjälp att förbättra befintliga rutiner tack vare effektivare samarbetsstrukturer.

I projektet har fokus legat på tre livskvalitetsfaktorer inom samspelet mellan stad och landsbygd: Transport och tillgänglighet, utbud av service och boendemiljö. Den här handledningen fokuserar på att förstärka styrningen av dessa faktorer som en del av en bredare strategi för fysisk planering.

Cover