Publications

Project summary list

Descriptions on National Legislation on Sludge Handling in the Baltic Sea Countries.
Type: Publication
Topic: Water
Skuteczne oczyszczanie ścieków komunalnych prowadzi do powstawania dużych ilości osadów ściekowych. Przykładowo w krajach w całości lub częściowo położonych w zlewisku Morza Bałtyckiego rocznie generuje się około 3,5 milionów ton suchej masy – przewiduje się, że do 2020 roku ta ilość wzrośnie do prawie czterech milionów ton.
Type: Publication
Topic:
Efektīvas sadzīves notekūdeņu attīrīšanas rezultātā rodas ārkārtīgi daudz dūņu. Piemēram, valstīs, kas pilnībā vai daļēji atrodas Baltijas jūras ūdensšķirtnē, notekūdeņu dūņu apjoms ir apmēram 3,5 miljoni tonnu sausnas gadā, un sagaidāms, ka līdz 2020. gadam tas pieaugs līdz gandrīz četriem miljoniem tonnu. Dūņu apsaimniekošana ir neatņemama mūsdienu sadzīves notekūdeņu attīrīšanas iekārtu…
Type: Publication
Topic:
При эффективной очистке городских сточных вод образуется большое количество осадка. В странах, частично или полностью находящихся на территории водосбора Балтийского моря, ежегодно образуется около 3,5 млн тонн сухого вещества осадка, и это количество, как ожидается, к 2020 г. увеличится почти до 4 млн тонн. Управление осадком сточных вод является неотъемлемой частью работы любых современных…
Type: Publication
Topic:
Eutrophication suffocates the life in lakes and seas. Some of the sea beds in the Baltic are the largest dead areas in Europe.
Type: Publication
Topic: Water
Эвтрофикация – вредное, губительное для обитателей озер и морей явление. В результате эвтрофикации на дне водоемов образуются «мертвые» участки. Некоторые из участков морского дна Балтийского моря являются крупнейшими «мертвыми» зонами в Европе.
Type: Publication
Topic: Water
The online tool Integrated Management for Local Climate Change Response consists of guidance papers, training materials, tools and case studies for enhancing local capacities on climate change adaptation and mitigation.
Type: Toolkit
The model of an Integrated Management System for local and regional sustainability facilitates a holistic management and the integration of different sectors which are prerequisites for sustainable cities. The whole online tool is available in English. It is also available in Italian, Finnish, Swedish, Hungarian and German. Introduction to IMS is also available in Spanish and Croatian.
Type: Toolkit
The final report of BaltCICA displays the main activities achieved by transnational cooperation and learning as well as applications in case studies.
Type: Publication
In the editorial, Björn Grönholm, head of UBC Commission on Environment Secretariat, highlights the key elements for building more sustainable, modern and attractive cities and the Baltic Sea Region
Type: Environmental Bulletin
Topic:
Solutions – local, together, Nordic Conference on Sustainable Development in the Baltic Sea Region gathered 584 participants from 16 different countries in the city of Turku, Finland 31.1. – 2.2.2011. During 2,5 days the participants of the conference got the opportunity to hear 88 speakers with several practical solutions to share. The conference offered also a choice of 13 local solutions, 3…
Type: Toolkit
This report is the final report of the INTERREG IVB project NEW BRIDGES ‘Strengthening the Quality of Life through the Improved Management of Urban Rural Interaction’. Approved under priority 4: ‘Attractive & competitive cities and regions’ the project received funding from the Baltic Sea Region Programme 2007-2013.  
Type: Publication
Use of Social media tools, when to use, what to consider in English and Russian
Type: Publication
Type: Publication
“Planning Together for Better Quality of Life – Guide for Integrated Management of Urban Rural Interaction” is one of the final outputs of the NEW BRIDGES project promoting a more integrated approach to regional planning. This guide functions as an inspiration to anyone interested in striving for a more open, inclusive and interactive planning culture.
Type: Publication
Suunnitteluyhteistyöllä kohti parempaa elämänlaatua -julkaisu on NEW BRIDGES -projektin lopputuotos. Projektissa kehitettiin keinoja entistä yhtenäisempään aluesuunnitteluun. Tästä oppaasta löytyy tietoa jokaiselle avoimemmasta, osallistavasta ja vuorovaikutteisesta suunnittelukulttuurista kiinnostuneelle. Opasta voidaan käyttää monella tapaa: kaupunkiseudullisen yhteistyön ohjenuorana, tuomaan…
Type: Publication
„Wspólne planowanie – lepsza jakość życia” to jeden z końcowych efektów realizacji projektu NEW BRIDGES promującego bardziej zintegrowane podejście do procesu planowania regionalnego. Celem niniejszego informatora jest dostarczenie inspiracji osobom, które za cel stawiają sobie stworzenie bardziej otwartej i interaktywnej kultury planowania o szerokim zasięgu. Informator może służyć jako źródło…
Type: Publication
„Gemeinsames Planen für mehr Lebensqualität“ ist eines der Ergebnisse des NEW BRIDGES-Projekts, mit dem ein umfassenderer Raumplanungsansatz gefördert wird. Dieser Leitfaden soll als Inspiration für all diejenigen dienen, die eine offenere und interaktivere Planungskultur anstreben, in die alle Betroffenen miteinbezogen werden.
Type: Publication
„Elukvaliteeti parandav ühine planeerimine” on terviklikumat piirkondlikku planeerimist edendava projekti NEW BRIDGES üks viimaseid väljundeid. Käsiraamat on mõeldud inspiratsiooniallikaks kõigile, kes on huvitatud avatuma, kaasavama ja interaktiivsema planeerimiskultuuri juurutamisest. Seda on võimalik kasutada mitmel moel. Selle abil võib alustada kogu linnapiirkonda hõlmavat koostööd ja…
Type: Publication
„Bendras planavimas siekiant geresnės gyvenimo kokybės“ – tai vienas iš galutinių projekto NEW BRIDGES, remiančio labiau integruotą požiūrį į regionų planavimą, rezultatų. Šio vadovo paskirtis – įkvėpti kiekvieną, norintį siekti atviresnės, labiau įtraukiančios ir interaktyvios planavimo kultūros. Jį galima naudoti įvairiai: kaip gidą siekiant miestų regionų bendradarbiavimo ir taikant gyvenimo…
Type: Publication
Viens no projekta NEW BRIDGES, ar kuru veicināja integrētāku pieeju reģionālajai plānošanai, īstenošanas rezultātiem ir publikācija "Kopīga plānošana labākai dzīves kvalitātei". Šo vadlīniju uzdevums ir kalpot par iedvesmas avotu ikvienam, kurš ir ieinteresēts panākt atklātāku, iekļaujošāku un interaktīvāku plānošanas kultūru.
Type: Publication
Topic:
“Planera tillsammans för bättre livskvalitet” är en av slutprodukterna i projektet NEW BRIDGES som är avsett att främja en mer integrerad strategi för regional planering. Denna handledning är tänkt att fungera som en inspirationskälla för alla som är intresserade av att sträva mot en mer öppen, inkluderande och samverkande planeringskultur.
Type: Publication
Cooperation in the Baltic Sea Region is a successful model for the cooperation in Europe
Type: Environmental Bulletin
Topic:
The NEW BRIDGES online toolkit is a complimentary methodological package for the Planning together for Better Quality of Life –Guide for Integrated Management of Urban Rural Interaction. Available in EN, FI, SE, DE, LV, LT, EE, PL. (The toolkit has been archived)
Type: Toolkit