Kopīga plānošana labākai dzīves kvalitātei - Vadlīnijas integrētai pilsētu un lauku reģionu savstarpējās

Publication date: 
December, 2011

Viens no projekta NEW BRIDGES, ar kuru veicināja integrētāku pieeju reģionālajai plānošanai, īstenošanas rezultātiem ir publikācija "Kopīga plānošana labākai dzīves kvalitātei". Šo vadlīniju uzdevums ir kalpot par iedvesmas avotu ikvienam, kurš ir ieinteresēts panākt atklātāku, iekļaujošāku un interaktīvāku plānošanas kultūru. Šo publikāciju var izmantot dažādos veidos, proti, kā vadlīnijas pilsētreģionu sadarbības izveidošanai un dzīves kvalitātes pieejas piemērošanai attiecībā uz reģionālo plānošanu kopš paša procesa sākuma vai nolūkā atbalstīt esošo prakšu uzlabošanu, efektīvāk nodrošinot sadarbības struktūras.

Projektā pastiprināta uzmanība ir vērsta uz trīs dzīves kvalitātes elementiem pilsētu un lauku reģionu mijiedarbībā: pieejamībai un mobilitātei, pakalpojumu nodrošināšanai un dzīves vietas izvēlei. Šajās vadlīnijās ir aplūkota šo elementu pārvaldības nostiprināšana plašākas telpiskās plānošanas pieejas ietvaros.